پروژه کانون فرهنگی پرورشی ناحیه 7 مشهد

زیر بنا 2000 متر مربع

مبلغ قرار داد:4،300،000،000ریال

کار فرما: اداره کل نوسازی مداری خراسان رضوی

تحویل قطعی 1387


Price
Call
Category
پروزه های اتمام یافته

You must download the Nextore app for ordering(Web version coming soon)