پروژه فاز یک مدرسه عالی شهید مطهری

زیر بنا بالغ بر2500 متر مربع

محل اجرا: مشهد -قاسم آباد -شهید فلاحی یک

کارفرما: آیت الله امامی کاشانی تولیت محترم مدرسه شهید مطهری ایران.

نظارت : اداره کل نوسازی مداریس خراسان رضوی

Price
Call
Category
پروزه های اتمام یافته

You must download the Nextore app for ordering(Web version coming soon)