پروژه ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مشهد

زیر بنا بالغ بر 8200 متر مربع

محل اجرا : مشهد -بلوار پیروزی -میدان سلمان فارسی -ابتدای حق شناس

کارفرما: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی

نظارت : اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی


Price
Call
Category
پروزه های اتمام یافته

You must download the Nextore app for ordering(Web version coming soon)