مجتمع 116 واحدی مسکونی فجر2

زیر بنا بالغ بر 13000 متر مربع

مبلغ قرارداد :30،000،000،000 ریال

محل اجرا پروژه: مشهد- قاسم آباد -شریعتی 66

تحویل قطعی 1388


Price
Call
Category
پروزه های اتمام یافته

You must download the Nextore app for ordering(Web version coming soon)